Menu
Your Cart

Veri Sahibi Başvuru Formu

 

 

EK 7 – MÜŞTERİDOSTU MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra “6698 sayılı Kanun” olarak anılacaktır.) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Müşteridostu Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

·               Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·               Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·               Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·               Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·               6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·               İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·               Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

2.    Başvuru Yöntemleriniz:

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden

Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Bunun dışında ayrıca yazılı çıktısı alınan işbu formu doldurup imza ederek kimlik fotokopinizle birlikte PTT “İadeli Taahhütlü” şekilde şirketimiz adresine gönderebilirsiniz.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİMİZ (KEP)         : galerinmobilya@hs06.kep.tr

KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA ADRESİMİZ             : musteridostu@gmail.com  

PTT İADELİ TAAHHÜTLÜ GÖNDERİ İÇİN ADRESİMİZ    : Yeniceköy Mah. Mobilya Cad. No: 32/B İnegöl / Bursa    

 

 Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir

 

 

3.    Kimlik ve İletişim Bilgileriniz:

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

 

:

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası / 

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası

veya Kimlik Numarası

 

:

 

 

 

Tebligata Esas Yerleşim

Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

:

 

 

 

Cep Telefonu

:

 

 

 

 

Telefon Numarası

:

 

 

 

 

Faks Numarası

 

:

 

 

 

 

E-posta Adresi  

 

:

 

 

 

 

Şirketimizle İlişkiniz

:

Müşteri

 

İş Ortağı

 

 

 

Ziyaretçi

Çalışan

 

 

Diğer

 

             

 

 

             

4.    Talebinizin Konusu:

 

 

 

Konu

Tercih

1

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu? 

 

2

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir: 

     Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

     Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler. 

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin, Silinmesi veya

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

7

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum. 

 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir: 

     Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

     Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler. 

 

 

8

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

9

Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. 

 

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. 

 

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum. 

 

 

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) 

 

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi           : 

İmza                            : 

 

 

 

Eki       : Fiziksel Başvurularda ve İadeli Taahhütlü Posta Gönderimlerinde Kimlik Fotokopinizi eklemenizi ve işbu formun çıktısının her sayfasının alt kısmının imzalanmasını rica ederiz.